Loading...

بخش آرشیو: پیاز

روش کاشت و پرورش پیاز

روش کاشت و پرورش پیاز

روش کاشت و پرورش پیاز روش کاشت و پرورش پیاز : با انگشت سوراخی در زمین ایجاد کنید و پیاز را بکارید. بسیاری از گونه های پیاز به عنوان نشائ های کوچک فروخته می شوند بنابراین اگر شما نمی توانید بلافاصله نشاء را بکارید آنها را  گلدان های تخریب پذیر بکارید تا بعد از چند