Loading...

Tag Archives: شرکت شیمی داروی میخک

کشت کار گیاه دارویی میخک

کشت کار گیاه دارویی میخک مقدمه ای بر کشت میخک کشت کار گیاه دارویی میخک: میخک جوانه گلی است که در معرض هوا خشک شده است. و از درختچه های همیشه سبزی که اندازه متوسطی دارند بدست می آید. درخت میخک یک درختتچه همیشه سر سبز است که تا ۲ متر تا ۱۲ متر ارتفاع