Loading...

بخش آرشیو: مقالات مبانی گیاهان دارویی

فواصل کاشت در گیاهان دارویی

فواصل کاشت در گیاهان دارویی

فواصل کاشت در گیاهان دارویی مطمئنا فواصل کاشت در گیاهان دارویی و در کشاورزی از مهمترین مسائلی می باشد که بایستی در مرحله آماده سازی زمین رعایت گردد. اگر فواصل کاشت درست انتخاب نشود یا کارگر در زمان کاشت بی حوصله و کم دقت باشد در نهایت مزرعه از نظم خود درآمده و کیفیت کار