Loading...

بخش آرشیو: فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاهان

آنتوسیانین را بیشتر بشناسیم

آنتوسیانین را بیشتر بشناسیم

آنتوسیانین را بیشتر بشناسیم پس از این مطالعه، به رنگ قرمز و بنفش میوه و سبزی ها دقت بیشتری خواهید داشت! این مطالعه در مورد آنتوسیانین Anthocyanin بعنوان یک متابولیت ثاویه دارویی می باشد. مقاله آنتوسیانین را بیشتر بشناسیم به بررسی انواع آنتوسیانین ها و روش های شناسایی و کاربرد  آنها در گیاهان می پردازد.

از تانن بیشتر بدانید

از تانن بیشتر بدانید

از تانن بیشتر بدانید تعریف و تاریخچه: اصطلاح تانن برای اولین بار در سال ۱۷۹۶ توسط سیگوین در تشریح مواد استخراج شده است. تانن ها از مهمترین متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی می باشند. تانن که در فارسی به آن گَس گفته میشود، در منابع مختلف اصطلاح “جوهر مازو” بجای تانن بکار برده شده است.

متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی

متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی

متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی : بررسی اختصاصی ترکیبات ثانویه در گیاهان دارویی و چگونگی تشکیل و تولید آنها، مستلزم نگاه بسیار جزئی و عمیق در ابعاد درون سلولی و برون سلولی می­ باشد. لذا علاوه بر بررسی تغییرات درونی بایستی تاثیرات بیرونی محیط و شرایط رشدی گیاه را روی

متابولیت های اولیه گیاهان دارویی

متابولیت های اولیه گیاهان دارویی

متابولیت های اولیه گیاهان دارویی متابولیت های اولیه گیاهان دارویی : گیاهان از بزرگترین تولیدکنندگان طبیعی زمین بوده و حیات دیگر موجودات، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با وجود گیاهان و فرآیند فتوسنتز در ارتباط است. در واقع گیاهان به کمک فرآیند فتوسنتز و تاثیراتی که از ژنوتیپ و عوامل محیطی می ­پذیرند، رنج