Loading...

بخش آرشیو: مرزنجوش

کاشت و پرورش مرزنجوش شیرین

کاشت و پرورش مرزنجوش شیرین

کاشت و پرورش مرزنجوش شیرین کاشت و پرورش مرزنجوش شیرین : مرزنجوش شیرین sweet marjoram با اسم علمی Origanum majorana یک گیاه بومی مدیترانه ای است که رشد کندی دارد و در تابستان پوشش زمینی زیبایی را ایجاد می کند. مرزنجوش شیرین دارای برگ های نازک و سبز مایل به خاکستری است و در اوایل تابستان گل